قضیه قلیون

نمیدونم قضیه چیه هروقت تنهایی قلییون میکشم بهم حال نمیده…
دوست دارم یکی باشه با هم بکشیم…
بعد وقتی یکی هست با هم میکشیم…
دوست ندارم بهش بدم بکشه !! :-D