وقتی از رو پل عابر پیاده، ماشینارو میبینی که رد میشن از زیر پات، میفهمی که زندگی هم داره همینجور میگذره