دقت کردین ؟!
دقت کردین به اینکه اکثرا جعبه پیتزا مربعی شکله ولی خود پیتزا دایره ست، ما هم مثلثیش میکنیم و میخوریمش ؟!