من اگه یه غده سرطانی بدخیم بودم، باز هم پیشرفت نمی کردم