حرمت نان از قلب بیشتر است آنرا می بوسند، این را میشکنند.