حواست باشه با کی “دست” میدی ! وگرنه همه چیتو از “دست” میدی