شاید برای بعضی ها لذتی که در گذشت هست،  در انتقام نباشد.
اما انگیزه ای که در انتقام است هیچ‌وقت در گذشت نیست.
من به انگیزه ای بیشتر از لذت نیاز دارم…

image