هرگاه خود را مسرور یافتی؛ دانسته، ندانسته با هستی هماهنگی

– اشو