هیچ وقت از چیزیکه واقعا میخوای دست نکش
صبر کردن سخته، اما حسرت خوردن خیلی سخت تره