محبوب همه باش، معشوق یکی. مهرت را به همه هدیه کن، عشقت را به یکی