‏وقتی کم آوردی تو زندگیت،  نگو بازی سخت بود.  بگو بازیم خوب نبود، باختم.