قصه عشق و زندگی این است:

پرسه در کوچه‌های تکراری
شعرهایی برای ننوشتن
خواب‌گاهی برای بیداری