به برف پاک کن روزگار بگو بیهوده تلاش نکند!
یاد تو این سوی شیشه است.