با اینکه ترکم، اهل آذربایجانم ولی در هر صورت ایرانیم…

ایران وطنمه، ازش همایت میکنم 3>