خیلی دردناکه اینهمه زحمت میکشی هفته رو تموم کنی دوباره یکی دیگه شروع میشه