ملتی که فارسی حرف بزند عربی دعا کند انگلیسی نسخه بنویسد اما به هیچ زبانی فکر نکند عاقبتش معلوم نیست