خوب است

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند… و رفتنش چیزی از آن کم…!
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد؛
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود.

نیامده ایم تا جمع کنیم
آمده ایم تا ببخشیم
آمده ایم تا عشق را؛
ایمان را؛
دوستی را؛
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم.

آمده ایم تا جای خالی را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس!
بی حضور ما نمایش زندگی چیزی کم داشت؛
آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم…