نماد سایت رضـــا

عقب کشیدم از جنگ

شبنم

پرسید: جنگ تموم شد؟
گفتم: تموم شد.
گفت: تو عقب کشیدی یا جنگ تموم شد؟
گفتم: به جز من که کسی نمی‌جنگید، من که عقب کشیدم جنگ هم تموم شد.

گر یه جای دیگه هم ادامه داشته باشه، من اونجا نیستم.

Savaş bitti mi? diye sordu
Bitti dedim.
Peki sen mi çekildin savaştan yoksa savaş mı bitti? dedi.
Benden başka savaşan kimse yoktu ki, Ben çekilincede bitti dedim.

Devam ediyosa da bir yerlerde, Ben Orada Değilim.

خروج از نسخه موبایل