حس بودنت از دور هم برام مهمه، حتی اگر هم بیش از بیش، از پیشم دور باشی