میگن وقتی داری با کسی می حرفی و بهترین دوستت پیشته ، دوستی که خیلی دوستت داره ، ترکت میکنه