کشتی کاغذی
کوچول موچول که بودم، کشتی هایم که غرق می شد…

سریع برگی از دفتر مشقم می کندم و دوباره یکی عین آن را می ساختم …

درست است چگونه ساختن آن یادم نیست و دیگر نمیتوانم بسازمش

حالا ولی،

روزهاست که کشتی هایم غرق شده و تنها،

در حسرت آنم،

که چرا دیگر دفتر مشقی ندارم؟!!