خدایا از ما حرکت از تو دست انداز، سرعت گیر، پیچ خطر ناک… حتی جاده باریک میشود !
خدایا خیلی دوست دارم، یعنی