گر می نخوری طعنه مزن مستان را، بنیاد مکن تو حیله و دستان را.

تو غره بدان مشو که می می‌ نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را.