مشکل ذهن های کوچک این است که دهانشان پیوسته باز است.