همانطور که
دوست داشتم تو را،
زندگی فراموش کرد مرا.
همانطور که
از یاد بردم تو را،
همه دور کردند از خود مرا.

مانده ام بدون تو، بدون همه