تا در طلب گوهر کانی کانی؛ تا در هوس لقمهٔ نانی نانی.
این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی؛ هر چیز که در جستن آنی آنی.