بعضی وقتا برا بعضی کسا چنین بهایی میدی که بعدا خودتم نمیتونی بخریشون