بعضی وقتا برا بعضی كسا چنین بهایی میدی كه بعدا خودتم نمیتونی بخریشون