سکوتت زمانی ارزش دارد که حرفی برای گفتن داشته باشی