هیچ چیز واقعا خراب نیست! حتی ساعتی که از کار افتاده است! دو بار در روز، زمان را درست نشان می دهد