این دلنوشته ها… نه نه ، ببخشید… این درد نوشته ها، نه دلنشین اند و نه زیبا.
این ها یک مشت حرف های زخم خورده اند که نشانه  مردم من هستند. مردمی درد دیده.
و تنها مخاطبش غایب است !!!