رو تکراریم؛ از اول تا آخرش. حتی از آخر به اول هم تکرار نمیشیم.