این روزا جای خالی یه نفرو تو دلم حس میکنم، یه نفر که هیچوقت نبوده ولی میخوام باشه.