ببین هنو همون کله شقم،  بین هنو  همون کله پوکی… که فک میکنی عاقل ترینی  و عاقلای دنیا رو عابر میبینی