‏اشتیاقی که به دیدار تـــــو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من