آدمی که بخواهد برود، میرود. داد نمیزند که من دارم میروم! آدمی که رفتنش را داد میزند… نمیخواهد برود! داد میزند که نگذارند برود…