یعنی اخباری بیش از این ندارم!
نه حمایت میکنیم، نه مخالفت
میدونم منتفی بودن کار احمقانه اییه ولی فعلا کاری نمیشه کرد…