قلب انسان یک جزیره ی ناشناخت ست. مهم نیست اولین کسی که وارد این جزیره میشود کیست. مهم آن کسی است که چه کسی تا آخر در این جزیره خواهد ماند.