میدونم اگه بگم سال نو مبارک حالت از شنیدن این جمله ی کلیشه ی بهم میخوره… پس سال نو مبارک !!