فکر کنم واسه ایرانسل یه هوس بودم!
چندوقته دیگه بهم اس نمیده